Нашата мисија и визија

misija_vizija

Целите на Здужението ДОБЛЕСТ

ВИЗИЈА

Создавање на хумано општество со взаемна помош, поддршка и почит на различните возрасни групи за овозможување на достоинствена старост на старите лица

 • зголемување на социјалната интеграција на возрасните лица во општеството
 • истражување и анализа на квалитетот на живот на старите лица и нивните потреби
 • подигнување на свеста за правата на старите лица
 • иницирање и реализирање на активности за активно стареење
 • подигнување на свеста за потребата од меѓугенерациска солидарост (роднинска, соседска и волонтерска) и намалување на меѓугенерацискиот јаз
 • намалување на стереотипите и предрасудите на старите лица
 • поттикнување на учеството на старите лица во заштитата и промовирањето на традицијата, обичаите и културата на територијата на Р.Македонија

МИСИЈА

Мисијата на Здружението за меѓугенерациска солидарност ”ДОБЛЕСТ” е: оптимизирање на можностите за социјална сигурност и инклузивност на старите лица..

 • информирање и едуцирање на старите лица и нивните семејства, за правата, услугите кои старите лица можат да ги остварат во системите на социјална заштита
 • јакнење на свеста за спречување на злоупотреба и насилство на старите лица
 • охрабрување на процесот на активност и соработка на државно и меѓународно ниво, за унапредување на механизмите за имплементација и заштита на правата на старите лица
 • зачленување во европската платформа за активно стареење
 • унапредување и имплементација на националните политики за стари лица согласно европските стандарди и политики
 • стекнување на акредитација за сертифицирање на кадар (лица) за грижа на стари лица
 • развивање на нови форми за вонинституционална грижа на стари лица
 • јакнење на капацитетите на лицата вклучени во работата на здружението
Зачленете се во Здружението ДОБЛЕСТ
Change this in Theme Options
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Designed by МакедонскиПреводи & Вебдизајн